งานเอดส์และกามโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

เจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์

กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

สรุปผลงาน

ส่งรายงาน

 

ภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตาม/ประกวด เครือข่ายการให้บริการปรึกษาดูแลผู้ติดเชื้อ

 

 

 

 

.