top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์
 


กฏหมาย/นโยบาย
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานนิติการ 246
2 ประกาศ สสจ.อจ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 กลุ่มงานนิติการ 173
3 แบบสอบทาน งานตรวจสอบภายใน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 826
4 แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้ดจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1105
5 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1384
6 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศทั้งสิ้น ๗ ฉบับ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 872
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 767
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 734
9 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1264
10 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6 ม.ค.2559 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 787
11 ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ภาครัฐ obecmail.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครู) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 2578
12 “กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 (มิ.ย. 60) โดย สพธอ. ETDA สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 709
13 การสมัครใช้ E-mail ภาครัฐ @moph.mail.go.th (เฉพาะจนท.ของ ก.สาธารณสุข เท่านั้น) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 8875
14 แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 509
15 สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 462
16 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 433
17 ประกาศเจตจำนงสุจริต"ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และป้องกันการทุจริต" Narongchai k. (ICT) 2673
18 เอกสารประกอบการนิเทศคุณภาพข้อมูลและการให้รหัส ICD10 ปี 2560 ของ ICT สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 546
19 เอกสารการติดตั้งระบบ Web Conference ของกระทรวงสาธารณสุข สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 477
20 เอกสารประกอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ [ปรับปรุงเมื่อ 7 ธันวาคม 2561] สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 2287
 
« StartPrev12NextEnd »
Page 1 of 2

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249