top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ


 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ

ระบบข้อมูล Datacenter

 

พันธกิจ


๑.บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓.สร้างการมีส่วนร่วม และการพี่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

วิสัยทัศน์

   

    ประชาชนชาวอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

Main Menu

แบนเนอร์

 

กระดานข่าว สสจ.อำนาจเจริญ
 

 

 


 


แจ้งเวียนเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ปี 2554 PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Tuesday, 07 June 2011 09:44

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของรัฐขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีฯ และราคาอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

          ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของรัฐ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 22554

           [ ดาวน์โหลด ]  เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของรัฐ

Last Updated on Tuesday, 07 June 2011 09:49
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249