top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


การเข้าดูประวัติ กพ.7 ผ่านระบบ Datacenter PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Friday, 24 February 2012 10:58

 แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ต้องการดูข้อมูลข้าราชการ(กพ7)  สามารถเข้าดูได้ที่ www.amno.moph.go.th/pis

โดยใช้ Username =เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

             รหัสผ่าน  = เลข 4 ตัวสุดท้ายของประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249