top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 2555 ระดับหน่วยบริการ 40% PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Friday, 24 February 2012 11:01

                ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขออนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว   มีรายละเอียดดังนี้

                ๑.งบดำเนินงาน ระดับหน่วยบริการ (๔๐%) ได้โอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยบริการแล้ว

                ๒.งบดำเนินงาน ระดับเขต (๓๐%) ยังรอแจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง

                ๓.งบดำเนินงาน ระดับจังหวัด (๒๐%) ยังรอแจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง

                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงให้หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับอนุมัติ     ตามแผนดังกล่าว ในส่วนการจัดสรรระดับหน่วยบริการ (๔๐%) สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้ ให้หน่วยบริการรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ และ รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็ปไซต์ www.nhso.go.th > สำหรับผู้ให้บริการ 

>บริการ online > ระบบรายงาน  การใช้จ่ายงบลงทุน ด้วย หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดแผนดำเนินงานงบค่าเสื่อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ทางเว็ปไซต์ www.amno.moph.go.th > เอกสารหนังสือราชการ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

งบดำเนินงาน ระดับหน่วยบริการ 40% 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/40-1.pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/40-2.pdf

Last Updated on Friday, 24 February 2012 12:50
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249