top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค" PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 01 August 2012 11:46

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค

(ณ จังหวัดอุบลราชธานี)"   ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
           ๑.ความรู้เรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นายโสรัจ สุขถาวร Download
  ๒.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาววัชรี อิทธิอาวัชกุล Download
  ๓.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ Download
Last Updated on Wednesday, 01 August 2012 13:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249