top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


เอกสารประกอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ [ปรับปรุงเมื่อ 4 ม.ค.2567] PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 08 December 2016 13:50

DOWNLOAD เอกสาร [ปรับปรุงเมื่อ 4 มกราคม 2567] **ปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ใช้แบบฟอร์มเดิม ให้คัดลอกข้อมูลมาลงที่แบบฟอร์มใหม่ ให้ถูกต้อง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ
 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ตัวอย่างเอกสารจัดหาคอม 2567 ดังนี้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรวมทั้งหมด คลิก ปรับปรุง 4 ม.ค.2567

ดาวน์โหลดแบบแยกรายการ

1.หนังสือนำส่ง เอกสารจัดหาคอมฯ (ไฟล์ word)

2.แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้าน
บาท(บจค.01)

3.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะ
และราคา(บจค.02).doc

4.แบบรายงานสถานะทางการเงิน

5.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6.ตัวอย่าง เกณฑ์ราคากลางฯใบขวาง สำหรับ คุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มเติม
ตามมติคณะกรรมการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ copy > past อัพเดท 10 เม.ย.2566

###ข้อ 7/8 ทำส่งเมื่อเอกสารอนุมัติและดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

7.หนังสือนำส่ง รายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ (บจค.03-01)

8.แบบรายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์(บจค.03-02)

-----------

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ 8/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2567

ครั้งที่1/2567  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2566

ครั้งที่1/2566  วันที่ 10 เมษายน 2566

ครั้งที่2/2566  วันที่ 19 พ.ค. 2566

ครั้งที่3/2566  วันที่ 28 ส.ค. 2566

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครั้งที่1/2565  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่1/2564  วันที่ 27 มกราคม 2564

ครั้งที่2/2564  วันที่ 23 เมษายน 2564

ครั้งที่3/2564  วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ครั้งที่4/2564  วันที่ 13 สิงหาคม 2564

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่1/2563  วันที่ 17ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25มีนาคม 2563

ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563

****************************************************************

คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ 43/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566

คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ2565
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 )

****************************************************************

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ
 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เกณฑ์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15/03/2562)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/05/2561)

แบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ (บจค.03) ที่ส่งแล้ว ประจำปี2562

****************************************************************alt

 

alt

เอกสารที่หน่วยงานใช้ประกอบในการขอจัดหา (ก่อนพิจารณา)
กรณีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ MICT
  1) หนังสือนำส่งรายงานการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
  2) รายงานการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน (แบบ บคจ.01)
  3) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
(แบบ บคจ.02)
  4) แบบรายงานสถานะทางการเงิน
  5) สำเนาแผนงาน/โครงการ (ที่เกี่ยวข้อง)

alt

กรณีคุณลักษณะไม่ตรงตามเกณฑ์ MICT
 • ต้องมีเอกสารแสดงที่มาของราคาครุภัณฑ์ (เพิ่มเติมจากกรณีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ MICT)
  1) ราคาครุภัณฑ์ การสืบราคาท้องตลาด เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue) ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลฯ ปปช.
  2) ค่าจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม (ถ้ามี) ใช้เกณฑ์ราคาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง

 

alt

เอกสารที่หน่วยงานใช้ประกอบในการรายงาน (หลังดำเนินการจัดหา)
  1) หนังสือนำส่งแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา(หลังจากดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน)
  2) แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา(หลังจากดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน) (แบบ บคจ.03)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Download เอกสาร [ปรับปรุงเมื่อ 19 ธันวาคม 2559]

 

 

DOWNLOAD เอกสารอื่นๆ... 

alt

alt

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bjk01 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 01 from 2mill - ตัวอย่างแบบ บจค. 01 from 2mill - ตัวอย่าง348 Kb
Download this file (bjk02 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 02 แบบรายงานสรุปโครงการ ตัวอย่างแบบ บจค. 02 แบบรายงานสรุปโครงการ ตัวอย่าง202 Kb
Download this file (bjk03 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 03 from 2mill - ตัวอย่างรายงาน บจค 03แบบ บจค. 03 from 2mill - ตัวอย่างรายงาน บจค 03165 Kb
Last Updated on Tuesday, 11 June 2024 10:48
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249