top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563












Main Menu

แบนเนอร์



















 


เอกสารประกอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ [ปรับปรุงเมื่อ 27 มค 2564] PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 08 December 2016 13:50

DOWNLOAD เอกสาร [ปรับปรุงเมื่อ 27 มกราคม 2564] **ปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ใช้แบบฟอร์มเดิม ให้คัดลอกข้อมูลมาลงที่แบบฟอร์มใหม่ ให้ถูกต้อง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตัวอย่างเอกสารจัดหาคอม 2564 ดังนี้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรวมทั้งหมด คลิก ปรุงปรุง 27ม.ค.2564

ดาวน์โหลดแบบแยกรายการ

1.หนังสือนำส่ง เอกสารจัดหาคอมฯ (ไฟล์ word)

2.แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท(บจค.01)

3.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา(บจค.02).doc

3.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา(บจค.02) .xlsx

4.แบบรายงานสถานะทางการเงิน

5.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6.ตัวอย่าง เกณฑ์ราคากลางฯใบขวาง สำหรับ คุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ copy > past อัพเดท 27 ม.ค.2564

###ข้อ 7/8 ทำส่งเมื่อเอกสารอนุมัติและดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

7.หนังสือนำส่ง รายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ (บจค.03)

8.แบบรายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์(บจค.03)

-----------

คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ปี2563 
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

****************************************************************รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่1/2564  วันที่ 27มกราคม 2564

****************************************************************

รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่1/2563  วันที่ 17ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25มีนาคม 2563

ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563

****************************************************************

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง

เกณฑ์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15/03/2562)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/05/2561)

แบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ (บจค.03) ที่ส่งแล้ว ประจำปี2562

****************************************************************alt

 

alt

เอกสารที่หน่วยงานใช้ประกอบในการขอจัดหา (ก่อนพิจารณา)
กรณีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ MICT
  1) หนังสือนำส่งรายงานการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
  2) รายงานการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน (แบบ บคจ.01)
  3) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
(แบบ บคจ.02)
  4) แบบรายงานสถานะทางการเงิน
  5) สำเนาแผนงาน/โครงการ (ที่เกี่ยวข้อง)

alt

กรณีคุณลักษณะไม่ตรงตามเกณฑ์ MICT
 • ต้องมีเอกสารแสดงที่มาของราคาครุภัณฑ์ (เพิ่มเติมจากกรณีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ MICT)
  1) ราคาครุภัณฑ์ การสืบราคาท้องตลาด เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue) ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลฯ ปปช.
  2) ค่าจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม (ถ้ามี) ใช้เกณฑ์ราคาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง

 

alt

เอกสารที่หน่วยงานใช้ประกอบในการรายงาน (หลังดำเนินการจัดหา)
  1) หนังสือนำส่งแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา(หลังจากดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน)
  2) แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา(หลังจากดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน) (แบบ บคจ.03)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Download เอกสาร [ปรับปรุงเมื่อ 19 ธันวาคม 2559]

 

 

DOWNLOAD เอกสารอื่นๆ... 

alt

alt

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bjk01 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 01 from 2mill - ตัวอย่างแบบ บจค. 01 from 2mill - ตัวอย่าง348 Kb
Download this file (bjk02 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 02 แบบรายงานสรุปโครงการ ตัวอย่างแบบ บจค. 02 แบบรายงานสรุปโครงการ ตัวอย่าง202 Kb
Download this file (bjk03 from 2mill.pdf)แบบ บจค. 03 from 2mill - ตัวอย่างรายงาน บจค 03แบบ บจค. 03 from 2mill - ตัวอย่างรายงาน บจค 03165 Kb
Last Updated on Wednesday, 03 February 2021 13:42
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249