top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศเจตจำนงสุจริต"ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และป้องกันการทุจริต" PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Wednesday, 25 January 2017 16:05

แนวนโยบายการดำเนินงานในการป้องกันทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน alt

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

alt

alt


ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

alt

alt

 

 

Last Updated on Monday, 30 January 2017 08:58
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249