top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


ประกาศเจตจำนงสุจริต"ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และป้องกันการทุจริต" PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Wednesday, 25 January 2017 16:05

แนวนโยบายการดำเนินงานในการป้องกันทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน alt

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

alt

alt


ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

alt

alt

 

 

Last Updated on Monday, 30 January 2017 08:58
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249