top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

งานวิจัยและพัฒนา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 01 March 2016 00:00

 

alt

altalt

alt

เอกสารเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ 1 ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย
แบบ 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาฯ
แบบ 3 แบบแสดงรายการประมาณการค่าใช้จ่าย
แบบ 4 ใบยินยอมอาสาสมัคร
แบบ 5 เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร

ผลงานวิชาการประจำปี 2563

รหัส

ผลงาน ผู้วิจัยหลัก
CO1
ผลของการใช้กระบวนการประสานรายการยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยได้รับยาหลายขนาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวจันทภรณ์ โสมอินทร์
CO2
พัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางเมวดี ชูจิตต์ 
CO3 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยใช้เครื่องมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว
CO4 ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตต่อผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย
CO5

การศึกษาสภาพอากาศที่มีผลต่อการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลเสนางคนิคมในช่วงมีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์ 
C06

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ผู้ป่วยรายกรณี) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวบุษบา ทองโพธิ์ศรี
C07
กรณีศึกษาการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นางขนิษฐา แสงสุริยา
C08
การพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตกที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวสมคิด พรมน้อย
C09 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการการคลอดก่อนกำหนด : กรณีศึกษา 2 ราย  นางมาลัย ลือนาม
C10 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในเลือด : กรณีศึกษา นางปวันรัตน์  มีชัยศุภฤกษ์
C11
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้และต่อลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection : กรณีศึกษา 2 ราย
นางสาวสายพิณ สุทธิสุวรรณ
C12
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษา นางยุวรี ขุมทอง
C13 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกินซึ่งเกิดจากการใช้ยาเมทฟอนร์มินที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเร่งด่ว นางณัฐวรา ทัศบุตร
C14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกินร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว : กรณีศึกษา นางเมธินันท์ ผิวขำ
C15 การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวกฤษณา โฉมเฉลา 
C16
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่ได้รับยา rt-PA ในงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย
นางธิดารัตน์ พรหมกสิกร
C17 กรณีศึกษา การพยาบาลอาชีวอนามัยผู้ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลืองในบุคลากรโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นางสุภัทรา ศุภโกศล
C18
การศึกษารายกรณีผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาในงานบริการผู้ป่วยนอก

นางภณิตา วามะลุน

C19
ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา Drug Related Problems (DRP) และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด  นางพนัชญา โฉมอุปฮาด
C20 พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์ 
P01 ผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการคลินิกโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของคลินิกหมอครอบครัวต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวกาญจนรัตน์ ทองบุญ
P02 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเขตพื้นที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ปีงบประม 2563
นายโยธิน วามะลุน
P03 การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบบ้านคำแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางพิไลภรณ์ ชารีรัตน์ 
P04 ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ 
P05 การศึกษาพฤติกรรมและความรู้ด้านอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวนิตยา บุญท้าว
P06 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุลักขณา อุดมมา
P07 การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญ 
P08

พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาเจริญ

นางสาวนพวรรณ นพเคราะห์
P09 พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุกัญญา โล่ห์คำ
P10 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวสุรีรัตน์ ถามะพันธ์
P11 บทบาทและการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  นายนำพล ศรีสงคราม
P12 คุณภาพชีวิต การสร้างความสุขต่อตนเองและต่อส่วนรวมของบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิเชียร เขียวเข้ม 
P13 การศึกษาผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นางวลัยพร เหล็กกล้า
P14 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออำนาจ นางสาววิลาวัลย์ หวินคำ
P15 การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลังในผู้สูงอายุ (Low back pain Deep Tissue Massage)
นางจิรัชยาอร ไชโยธา 
P16 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงบ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายชัยณรงค์ บุรัตน์ 
P17 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวพื้นที่ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวภัคดิ์พิมล คำมุงคุณ 
P18 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางศิรัญญา บุตรสีทา
P19 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านดอนไร่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวชนิพร ศรีระมาตร
P20 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวบุษกร พรหมมาศ
2P01 ผลของการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครเชี่ยวชาญผู้สูงอายุต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางทับทิม ลอยหา
2P02 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุดารัตน์ พรมสวัสดิ์
2P03 ผลสำเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบำบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอำนาจเจริญ 4 ส. ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ปี 2563 นางสาวสุดาลักษณ์ ชำนาญเวช 
2P04 ผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดย อสม.หมอประจำบ้านในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริกในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  นางณัฐนี ภูมิพันธ์ และนายปริญญา ภักดี
2P05

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งเขียว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวทวีพร ยืนยง 
2P06 ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าด้วยท่าฤๅษีดัดตนร่วมกับถุงสมุนไพรประคบร้อนต่อความปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห์
2P07 การศึกษาทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย างสาวนงลักษณ์ มากดี  
2P08 ผลของการเสริมสร้างความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านชูชาติ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
นางสาวระดาพร วงศ์จันทร์
2P09 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
นายกฤติพงศ์ ไพบูลย์มั่นคง
2P10 ผลของโปรแกรมการแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงสำหรับผู้ปกครองต่อปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายวุฒิชัย สันธิเสน
2P11 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภาวดี อริพันธ์ นางบังอร เสาหงส์ นางระดาพร วิริยะกุล และนายอนุเชษฐ์ ทานะขันธ์
2P12

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นางรัญชิดา หวังผล นางปุญชรัสมิ์ ละชั่ว และนายเพชรรัตน์ วรรณโคตร
2P13 ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางบุษบง สามาเลิศ และนางขนิษฐา ศรัณย์ธรรมกุล
2P14 ความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง  ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวจุฑามาศ ผาดไธสง
2P15 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก นางเจริญศรี ประธาน และนายอุทัย ขันธุปัตน์
2P16 การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวธนาภรณ์ สร้างสุข
2P17 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุดารัตน์ โมระดา และคณะ
2P18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. เพื่อป้องกันภาวะโรคความดันโลหิตสูงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายชัชวาล สรรพทรัพย์
2P19 การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพ้และแพ้ในอากาศที่ในประชาชนตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวแคทรียา ไชยแสง
2P20 การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภักดีเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางทิพวรรณ ทิพวงศ์
3P01 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ างสาวปพิชญา ตาทอง
3P02 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนบ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563 นายพิโน๊ส อมรวงศ์ นายเอกพันธ์ จันทป นายอภิเชษฐ จันทรภูมี และนางทิวาพร พันธุชนะ
3P03 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30 และ 42 โดย อสม. DSPM โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางพิศมัย ศรีริรมย์
3P04 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลดน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวจันทร์สุดา สุดใจ
3P05 ผลของการใช้โปรแกรมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวดอกคูณ บูชาพันธ์
3P06 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนต่อความอ่อนตัวในกลุ่มวัยทำงานบ้านโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวอักษร จารุวงศ์
3P07 ผลของโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกกำลังกายโดยการรำไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์

3P08 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮน้อย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวธัญญลักษณ์ พุทธรักษา และนางทัศนีย์ วงค์จันทร์  
3P09 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มญาติสายตรงที่ป่วยโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวศศิธร ยานิพันธ์
3P10 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 45 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวปิยธิดา วิชัยดิษฐ์
3P11 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนตำบลดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมจากระดับอำเภอสู่ระดับพื้นที่เชิงบูรณาการ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวรณิดา กอมณีย์
3P12 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนนำสุขภาพจิต นางสาวรสวลีย์ ธรรมสาร และนางขนิษฐา พิมพ์โพธิ์
3P13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววิไล พรหมบุตร นายสมบูรณ์ พันธ์บุตร  นายกิ่งทอง หาวงศ์ และนายพิทักษ์ สิงห์บัวบาน
3P14 ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวอิสรียา อินท์บุตร นายชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธนบูรณ์ นางนิรัชยา สิงห์ศรี และนางสาวปัทมา เกษหอม
3P15 ประสิทธิผลของสมุนไพรพอกเข่าต่อระดับความปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางไข่มุก นิลเพ็ชร์ นายวีระชาติ อำนาจวรรณพร นางสาวสโรชา พฤกษวัน และนางพุทศรี จุลจรูญ
3P16 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางศิรินุช ฉายแสง นางมนัสนันท์ ฝ่ายบุตร และนางวิภารัตน์ ไกยะวินิจ
3P17 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุระเดช พรมนต์
3P18 ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการประคบสมุนไพรต่อความปวดของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดบ่าไหล่ สะบัก และต้นคอจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของผู้ป่วยตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุธาสินี พระโสภา
3P19 ปัจจัยที่ผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์
3P20 สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มผู้เข้ารับบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่ รพ.สต.บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นางนลินี กินาวงศ์ และคณะ
     
     
     
     
     

 

 

1.จริยธรรมการวิจัย

2. ปี 58

3. ปี 59

4. ผลงานวิชาการ ปี 2560

5. ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560

6. ผลงานวิชาการปี 2561 

 

Last Updated on Thursday, 22 April 2021 11:08
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249