top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


งานวิจัยและพัฒนา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 01 March 2016 00:00

 

alt

altalt

alt

เอกสารเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ 1 ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย
แบบ 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาฯ
แบบ 3 แบบแสดงรายการประมาณการค่าใช้จ่าย
แบบ 4 ใบยินยอมอาสาสมัคร
แบบ 5 เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร

ผลงานวิชาการประจำปี 2563

รหัส

ผลงาน ผู้วิจัยหลัก
CO1
ผลของการใช้กระบวนการประสานรายการยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยได้รับยาหลายขนาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวจันทภรณ์ โสมอินทร์
CO2
พัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางเมวดี ชูจิตต์ 
CO3 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยใช้เครื่องมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว
CO4 ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตต่อผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย
CO5

การศึกษาสภาพอากาศที่มีผลต่อการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลเสนางคนิคมในช่วงมีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์ 
C06

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ผู้ป่วยรายกรณี) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวบุษบา ทองโพธิ์ศรี
C07
กรณีศึกษาการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นางขนิษฐา แสงสุริยา
C08
การพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตกที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวสมคิด พรมน้อย
C09 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการการคลอดก่อนกำหนด : กรณีศึกษา 2 ราย  นางมาลัย ลือนาม
C10 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในเลือด : กรณีศึกษา นางปวันรัตน์  มีชัยศุภฤกษ์
C11
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้และต่อลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection : กรณีศึกษา 2 ราย
นางสาวสายพิณ สุทธิสุวรรณ
C12
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษา นางยุวรี ขุมทอง
C13 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกินซึ่งเกิดจากการใช้ยาเมทฟอนร์มินที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเร่งด่ว นางณัฐวรา ทัศบุตร
C14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกินร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว : กรณีศึกษา นางเมธินันท์ ผิวขำ
C15 การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวกฤษณา โฉมเฉลา 
C16
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่ได้รับยา rt-PA ในงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย
นางธิดารัตน์ พรหมกสิกร
C17 กรณีศึกษา การพยาบาลอาชีวอนามัยผู้ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลืองในบุคลากรโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นางสุภัทรา ศุภโกศล
C18
การศึกษารายกรณีผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาในงานบริการผู้ป่วยนอก

นางภณิตา วามะลุน

C19
ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา Drug Related Problems (DRP) และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด  นางพนัชญา โฉมอุปฮาด
C20 พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์ 
P01 ผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการคลินิกโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของคลินิกหมอครอบครัวต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวกาญจนรัตน์ ทองบุญ
P02 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเขตพื้นที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ปีงบประม 2563
นายโยธิน วามะลุน
P03 การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบบ้านคำแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางพิไลภรณ์ ชารีรัตน์ 
P04 ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ 
P05 การศึกษาพฤติกรรมและความรู้ด้านอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวนิตยา บุญท้าว
P06 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุลักขณา อุดมมา
P07 การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญ 
P08

พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาเจริญ

นางสาวนพวรรณ นพเคราะห์
P09 พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสุกัญญา โล่ห์คำ
P10 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวสุรีรัตน์ ถามะพันธ์
P11 บทบาทและการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  นายนำพล ศรีสงคราม
P12 คุณภาพชีวิต การสร้างความสุขต่อตนเองและต่อส่วนรวมของบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิเชียร เขียวเข้ม 
P13 การศึกษาผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นางวลัยพร เหล็กกล้า
P14 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออำนาจ นางสาววิลาวัลย์ หวินคำ
P15 การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลังในผู้สูงอายุ (Low back pain Deep Tissue Massage)
นางจิรัชยาอร ไชโยธา 
P16 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงบ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายชัยณรงค์ บุรัตน์ 
P17 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวพื้นที่ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวภัคดิ์พิมล คำมุงคุณ 
P18 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางศิรัญญา บุตรสีทา
P19 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านดอนไร่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวชนิพร ศรีระมาตร
P20 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวบุษกร พรหมมาศ

 

 

1.จริยธรรมการวิจัย

2. ปี 58

3. ปี 59

4. ผลงานวิชาการ ปี 2560

5. ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560

6. ผลงานวิชาการปี 2561 

 

Last Updated on Tuesday, 23 February 2021 09:29
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249