top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


งานวิจัยและพัฒนา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 01 March 2016 00:00

 

alt

altalt

alt

 ผลงานวิชาการประจำปี 2563

 

1.จริยธรรมการวิจัย

2. ปี 58

3. ปี 59

4. ผลงานวิชาการ ปี 2560

5. ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560

6. ผลงานวิชาการปี 2561 

 

Last Updated on Friday, 06 November 2020 22:00
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249