top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


คู่มือการแก้ไขEH,QOF61,คะแนนด้านการพัฒนา43แฟ้ม PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Friday, 08 September 2017 09:39

 คู่มือการแก้ไขEH,QOF61,คะแนนด้านการพัฒนา43แฟ้ม

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (error_eh.pdf)คู่มือแก้ไข EHคู่มือแก้ไข EH4782 Kb
Download this file (qof60.pdf)เกณฑ์ QOFปี 61เกณฑ์ QOFปี 61780 Kb
Download this file (rancing60.pdf)คะแนนประเมินคุณภาพระบบ 43 แฟ้มคะแนนประเมินคุณภาพระบบ 43 แฟ้ม53 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249