top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รับย้าย/รับโอนข้าราชการ PDF Print E-mail
Written by งานการเจ้าหน้าที่   
Monday, 08 January 2018 15:13

 สสจ.อำนาจเจริญ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในอัตราว่าง ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) , นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รายละเอียดดังนี้www.amno.moph.go.th/amno_new/files/56.pdf และ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/032.pdf

Last Updated on Monday, 08 January 2018 15:51
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249