top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขั้นตอนการสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์ PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Friday, 26 January 2018 08:52

ขั้นตอนการสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์
1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอย่าลืมแสกนสำเนาบัตรประชาชนเพื่ออัพโหลดมาพร้อมข้อมูลส่วนตัว
2.ให้เข้าสมัครที่ https://ops.moph.go.th/public/index.php/createmail
3.รอรับเมล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบภายใน 24 ชม. หลังจากสมัคร
4. หากไม่ได้รับเมล์ตอบกลับหลังจาก 24 ชม. ให้เข้าตรวจสอบที่
https://ops.moph.go.th/public/index.php/createmail/check_register
เพื่อตรวจสอบการอนุมัติ

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249