top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Monday, 24 September 2018 15:18

 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Report030961.pdf;

วาระประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9/2561 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Agenda 280961.pdf

 

 

Last Updated on Monday, 24 September 2018 15:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249