top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2562 PDF Print E-mail
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Monday, 28 January 2019 14:44

ขอเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)

ประชุม คปสจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562

ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

หนังสือเชิญประชุม  ดาวน์โหลด
วาระการประชุม  ดาวน์โหลด

 

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 09:43
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249