top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขยายเวลารับสมัครรับย้าย ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ชานุมาน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 15 October 2019 16:27

ขยายเวลารับสมัครรับย้าย ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ชานุมาน ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 รายละเอียดแนบท้ายนี้  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/j_p_.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249