top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 24 June 2020 10:30

         การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ   แจ้งวัฒนะ กทม.  รายละเอียดตามลิงก์แนบ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/eGoverment F.pdf

 

 

ITA   013-ICT  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/013-ICT.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249