top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by r2r   
Friday, 17 July 2020 14:03

การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม  2563
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

กำหนดการ


รายชื่อผลงาน

Last Updated on Monday, 20 July 2020 11:08
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249