top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการ PDF Print E-mail
Written by r2r   
Tuesday, 04 August 2020 09:49

ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ส่งผลงานภายใน 7 สิงหาคม 2563)

รายละเอียด

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249