top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 31 August 2020 08:56

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakatttttt(2).pdfเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต

Last Updated on Monday, 31 August 2020 08:57
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249