top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 10 March 2021 13:39

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  รายละเอียดตามลิงค์  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-1.pdf  , www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-2.pdf  , www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-3.pdf

 

 

ITA  009/2564   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 009-LAW.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249