top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 11 March 2021 10:22

                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการบริการในสถานประกอบการร้านนวดและสปาเพื่อสุขภาพ  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/law011.pdf

 

 

ITA 011/2564  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 011-LAW.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249