top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 13 September 2021 11:54

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/poomeesitsom nookjit.pdf ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249