top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

แบนเนอร์

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน โรงพยาบาลเสนางคนิคม PDF Print E-mail
Written by งานวิจัยและพัฒนา   
Wednesday, 14 December 2022 10:15

 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน โรงพยาบาลเสนางคนิคม

อุทุมพร ปริญญาสกุลวงศ์   โรงพยาบาลเสนางคนิคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

alt

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249