top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


การจัดทำข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงาน PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 20 March 2023 11:12

                สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วงานที่ต้องการขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงาน  ภายใต้กรอบ Worid Frineds Korea  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 004-2566.pdf

 

ITA 004/2566  : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 004-ICT.pdf

Last Updated on Monday, 20 March 2023 11:13
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249