top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในคลินิกหมอครอบครัว กรณีศึกษาศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง จั PDF Print E-mail
Written by งานวิจัยและพัฒนา   
Friday, 21 April 2023 14:40

 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในคลินิกหมอครอบครัว กรณีศึกษาศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง จังหวัดอำนาจเจริญ 

ประวุฒิ พุทธขิน*, นิตยา บัวสาย**, ธัญมล ช่วงโชติ*

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

** ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

alt

Last Updated on Wednesday, 10 May 2023 11:20
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249