top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สา PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 19 June 2023 09:11

ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/one(8).pdf โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใย สื่อสาร เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ ๒) เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญา อารมณ์ ด้วยวินัยเชิงบวก

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249