top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   
Friday, 11 August 2023 15:30

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร "แบบฟอร์ม การส่งผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ"

 

 

1.    1.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

2.     2.การพัฒนาระบบการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

3.     3.ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

4.     4.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบ : กรณีศึกษา 2 ราย

5.     5.การศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมของผู้หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในอำเภอเสนางคนิคม

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (010 sukasam 1.67.pdf)นายสุขเกษม ร่วมสุขการศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ254 Kb
Download this file (1.REC-011 Taweerit.pdf)นายทวีฤทธิ์ โลจรัสความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 203 Kb
Download this file (FORM-AM001.pdf)แนวทางการการส่งนิพนธ์ต้นฉบับแนวทางการส่งนิพนธ์ต้นฉบับและแบบฟอร์ม161 Kb
Download this file (REC-kanganarat2566.pdf)นางสาวกาญจนรัตน์ ทองบุญผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 206 Kb
Download this file (REC-piyatida2566.pdf)นางปิยะธิดา เลิศเอกธรรมการพัฒนาระบบการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย310 Kb
Download this file (REC-somsamai2566.pdf)นางสมสมัย โคตรชุมประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 363 Kb
Download this file (REC009 nongluck2566.pdf)นางสาวนงลักษณ์ คชพรหมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบ : กรณีศึกษา 2 ราย 292 Kb
Download this file (REC12-Juleepon 2567.pdf)นางสาวจุลีพร ขุมทองการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะติดเตียงในชุมชน : กรณีศึกษา 2 ราย263 Kb
Download this file (REC4-panaton 2566.pdf)นายปัณณธร เลิศเอกธรรมการศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมของผู้หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในอำเภอเสนางคนิคม 351 Kb
Download this file (REC5-Dolnapat2566.pdf)นางดลนภัส กลิ่นหวานการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีศึกษา 2 ราย302 Kb
Download this file (REC6-nopon2566.pdf)นางนพพร แก้วกล้าการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติคเกินสัมพันธ์กับการใช้ยาเมทฟอร์มิน ในแผนกอุบัติเหตุและฉุก239 Kb
Download this file (REC7-Kingdamon2566.pdf)นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยการมีส่วน260 Kb
Download this file (REC8-Rungrat2567.pdf)นางสาวรุ่งรัตน์ กงทองการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย520 Kb
Last Updated on Tuesday, 02 April 2024 11:06
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249