top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


อำนาจเจริญอยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 27 January 2011 13:36

                  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ นายแก่นเพชร   ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอำนาจเจริญอยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็น

มาของโครงการ
 โครงการอำนาจเจริญอยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฯ เป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๖๐ คน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ  วิทยากรได้รับเกียรติจาก  นายมนตรี พรหมรักษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   นายวิรัตน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  
alt
 
 
ภาพ :  งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ข่าว : นายศักดา   บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249