top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สสจ.อำนาจเจริญ พัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ รพ.สต. PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 16 February 2011 14:56

                 เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานคุ้มครองผู้บริโภค ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรประเสริฐ โรงแรมเลิศวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการประชุมว่า...รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และพัฒนาศักยภาพศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ให้มีความพร้อมด้านวิชาการ และเนื่องจากงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นภารกิจที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอื่นๆ   ดังนั้น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงได้จัดประชุมชี้แจงแก่ จนท.รพ.สต. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งทักษะในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม..

                     สำหรับผู้เข้าประชุมฯในครั้งนี้ประกอบด้วย จนท.รพ.สต. จนท.รพ.ทั่วไป จนท.รพ.ทุกแห่ง จนท.สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน
alt

ภาพ / ข่าว :  นายศักดา   บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจอจ.

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249