top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 20 April 2011 11:52

           จังหวัดอำนาจเจริญ   โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอำนาจเจริญ  แถลงข่าวการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  เมษายน ๒๕๕๔    ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อย่างเคร่งครัด และ ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ  มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๔  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๔ ราย เหตุเกิดที่ อ.เมืองอำนาจเจริญ เป็นชาย ๓ ราย  และ ที่ อ.ชานุมาน เป็นหญิง ๑ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

           อนึ่ง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ณ จุดตรวจต่างๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
alt
ข่าว : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ภาพประกอบ : นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249