top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


TO BE NUMBER 1 นำอำนาจเจริญสู่สวรรค์บ้านเฮา PARADISE OF E-SAN PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 04 May 2011 15:32

               วันนี้ (๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ หน่วยงานราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดมหกรรม TO BE NUMBER 1 นำอำนาจเจริญสู่สวรรค์บ้านเฮา PARADISE OF E-SAN ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดมหกรรมฯ และ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดมหกรรมฯในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด“เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุนสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่น ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

                อนึ่ง ใน การจัดมหกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดหมอลำ หมอแคน TO BE NUMBER 1 และ ศิลปวัฒนธรรม TO BE NUMBER 1   ณ บริเวณด้านล่างหอประชุมพญานาครินทร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วย

 

alt

ข่าว : ภาพประกอบ นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249