top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


อำนาจเจริญ ประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 23 May 2011 15:42

 

            เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔ .๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ประธานคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ ๑ และคณะ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรั
alt
ภาพ/ข่าว นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อจ.
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249