top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


การสมัครเข้าร่วมดำเนินการเกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพCUP/PCU ปีงบ 2553 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 November 2009 07:29

     สปสช.กำหนดแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการประจำ/หน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2553  โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award: PCA)
การจัดให้มีบริการโดยวิชาชีพ (มีบริการเภสัชกรรมในชุมชนโดยเภสัชกร และ มีกิจกรรมทันตสาธารณสุขในชุมชนโดยทันตบุคลากร)
     ขอให้ CUP ที่มีความพร้อมในการพัฒนาตามแนวทางสมัครเข้าร่วมดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความพร้อม โดยแจ้งความจำนงให้ งานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สสจ.อำนาจเจริญ ภายในวันที่ 5 พ.ย.2552
 

http://www.amno.moph.go.th/file/______PCA53.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249