top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศงานผสมผสาน ประจำปี ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 10 June 2011 09:33


สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศงานผสมผสาน ประจำปี ๒๕๕๔

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้

วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ คปสอ.ลืออำนาจ และ รพ.สต.ดงบัง

วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ  คปสอ.ปทุมราชวงศา และ รพ.สต.ตาดใหญ่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ  คปสอ.หัวตะพาน และ รพ.สต.โพนเมืองน้อย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ  คปสอ.พนา  และ  รพ.สต.นาสะแบง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ  คปสอ.เสนางคนิคม  และ  รพ.สต.หนองคล้า

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ออกนิเทศฯ  คปสอ.เมือง  และ  รพ.สต.นาสีนวน

 

อนึ่ง ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕ ๔ นายแพทย์สมชาย   เชื้อเพชรโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ พร้อมคณะ  ได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ในระดับอำเภอ ที่ อำเภอชานุมาน และร่วมรับฟังการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด  โดยมี ดร.นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ

alt

ภาพ ข่าว  นายนคเรศ  ชัยศิริ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

 

Last Updated on Tuesday, 14 June 2011 15:11
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249