top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๓ ตรวจราชการแบบบูรณาการ๓/๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 01 August 2011 10:43

                       เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓  ได้ออกตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๓/๒๕๕๔ โดย นายแพทย์สมชาย   เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ เป็นประธาน โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และตัวแทนหน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ/ร่วมรับการตรวจราชการฯในครั้งนี้ด้วย 

 

alt

ภาพ/ข่าว  นายนคเรศ  ชัยศิริ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

Last Updated on Monday, 01 August 2011 11:50
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249