top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๓ ตรวจราชการ/นิเทศงานกรณีปกติ ๒/๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 01 August 2011 11:59

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓  ได้ออกตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ /๒๕๕๔ โดย นายแพทย์สมชาย   เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ เป็นประธาน โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับการตรวจราชการฯในครั้งนี้   

             ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ และ คณะ  ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ ที่ คปสอ.เสนางคนิคม และ คปสอ.ปทุมราชวงศา  และ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.เป็นการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

alt

ภาพ/ข่าว : นายนคเรศ  ชัยศิริ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249