top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการรับเสด็จงาน พอ.สว. โรงเรียนปทุมราชวงศา PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 25 August 2011 10:14

                 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/เลขานุการมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จงาน พอ.สว. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศูนย์ราชการที่ ๑ จังหวัดอำนาจเจริญ

alt

 

ภาพ/ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ
(๑๕ สค ๕๔)
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249