top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วย พอ.สว. บ้านคึมข่า อำเภอเสนางคนิคม PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 25 August 2011 14:18

               เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านคึมข่า อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/เลขานุการมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน มีสมาชิก พอ.สว.ร่วมปฏิบัติงานประกอบด้วยแพทย์ ๓ คน ทันตแพทย์ ๑ คน เภสัชกร ๒ คน และสมาชิก พอ.สว. อื่นๆ จำนวน ๔๓ คน ซึ่งในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเครื่องนุ่งห่มมอบให้ผู้สูงอายุ และ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร/ตชด.ร่วมออกปฏิบัติงาน ด้วย

                                         สรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้
๑.ผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๖๑    ราย
๒.ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรม จำนวน ๓ ราย
         ๓.ส่งรักษาต่อ จำนวน ๓ ราย
         ๔.มอบยาชุดพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ชุด
         ๕.มอบชุดล้างมือสมุนไพร จำนวน ๑๐๐ ชุด
alt
ภาพ/ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ
(๒๕ สค ๕๔)
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249