top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 08 September 2011 15:30

              เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแก่นเพชร   ช่วงรังษี ประธานในพิธีเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโครงการอำนาจเจริญอยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๔ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งประเมินการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวตกรรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๒ แห่ง และนำเสนอการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสารคุณภาพชีวิต จำนวน ๗ แห่ง

 
ผลการประเมิน
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับต้นแบบ
ผ่านการประมาณระดับ
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง                     
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา         
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจานลาน อำเภอพนา          
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม           
ทอง
 
 
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับดีเด่น
ผ่านการประมาณระดับ
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไม้กลอน   อำเภอพนา         
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ       
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ       
ทอง
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนายม อำเภอเมือง 
เงิน
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
เงิน
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
เงิน
          ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองสามสี   อำเภอเสนางคนิคม       
ทองแดง
 
 
การประเมินการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ่านการประมาณระดับ
          บ้านนาผาง หมู่ 2 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา            
ทอง
          บ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา   
ทอง
          บ้านสายนาดง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน                    
เงิน
          บ้านคำน้อย หมู่ 2 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
เงิน
          บ้านไร่สีสุก หมู่ 9 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนาง                      
เงิน
          บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ           
ทองแดง
          บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง  
ทองแดง
         
 

 alt
 
ภาพ / ข่าว  : นายนคเรศ   ชัยศิริ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จัดทำ : นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249