top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสภาการพยาบาล ปี 54 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Wednesday, 14 September 2011 11:19

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสภาการพยาบาล ประจำปี 2554  ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Nursing seminar_54.pdf

Last Updated on Wednesday, 14 September 2011 13:46
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249