top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


พัฒนาจิตอาสาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 07 October 2011 13:59

            วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์ชวลิต ลิมปวิทยากุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตร แก่อาสาสมัครจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในระบบบริการสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตอาสาตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการและลดข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ อาสาสมัครจิตอาสาในโรงพยาบาลทั่วไปแลโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

alt

ข่าว : ภาพประกอบ นายศักดา บุญเฉลียว

ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249