top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สปสช.เขต ๑๐ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 13 October 2011 12:23

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๐ อุบลราชธานี ออกติดตาม/ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (Audit) หน่วยบริการสุขภาพที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลผิดปกติ   ทั้งนี้มีหน่วยบริการที่ สปสช. เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติของข้อมูล ๕๙ แห่ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ๒๕ แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒ แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๐ แห่ง จังหวัดยโสธร ๙ แห่ง และจังหวัดมุกดาหาร ๓ แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบหน่วยบริการสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญเกิด   เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ อุบลราชธานี  เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่าหน่วยบริการสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง ๑๐ แห่ง ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต ๑๐ ทุกหน่วยบริการ--------------------       

alt

ภาพ / ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249