top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


จังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP ปี ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 17 October 2011 16:20

               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๐ อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัอำนาจเจริญ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP/PP Individual record) ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นายวิรัตน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด มี ทพ.ปริญญา ดวงศรี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีแนวทางบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกอย่างถูกต้อง มีระบบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นำข้อมมูลมาประกอบการจัดสรรเงิน P4P (ตามเกณฑ์คุณภาพ) ON Top  ของหน่วยบริการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการในจังหวัดอำนาจเจริญ ๘๘ แห่ง  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สปสช. เขต ๑๐ อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ บริษัทบางกอกเมดดิคอลซอฟแวร์จำกัด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนห้องประชุมจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 

alt

ข่าว : ภาพประกอบ นายศักดา บุญเฉลียว

ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249