top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 21 October 2011 15:40

                เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าฯ)

๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯขึ้น  โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ บ้านห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โดยมี นพ.นริศ  เพชรบ่อใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

                อนึ่ง ในการออกปฏิบัติงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้  สรุปผลการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

                ๑.ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  จำนวน ๑๐๑ ราย  ส่งรักษาต่อ จำนวน ๒ ราย

                ๒.บริการทันตกรรม ถอนฟัน/ขูดหินปูน  จำนวน ๓๕ ราย นวดแผนไทย จำนวน ๓๗ ราย

                ๓..บริการอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ เช่น

                - เหล่ากาชาดอำนาจเจริญ  มอบเครื่องนุ่งห่ม ๖๐ ผืน

                - องค์การบริการส่วนจังหวัดฯ จัดป้ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แจกเกลือไอโอดีน

            - ชมรมพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ออกร่วมตรวจสมรรถภาพความจุปอด คัดกรองโรคซึมเศร้า  

                และ นำไอสครีมบริการแก่ผู้มาร่วมงาน

               นอกจากนี้ มีหน่วยราชการอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สนง.ป่าไม้จังหวัดฯ แจกเอกสาร  จำนวน ๒๐๐ ชุด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกภาพระบายสี ตุ๊กตาลูกโป่ง จำนวน ๒๐๐ ชุด สนง.จัดหางานจังหวัดจำนวนมาก สาธิต/สอนการทำพวงกุญแจลูกปัด จำนวน ๕๐ คน

alt

 }

ภาพ / ข่าว   :  นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT สสจ.อำนาจเจริญ ๒๑ตุลาคม ๒๕๕๔

 

 

Last Updated on Monday, 14 November 2011 19:20
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249