top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 นำโดย ดร.นพ. ไพศาล วรสถิตย์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 29 October 2011 15:50

 

alt

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554  ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย 

ดร.นพ. ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ส.ส.สมหญิง  บัวบุตร  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ นางพนิดา บุตตะ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบ

ให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม มูลค่ากว่า 4,376,730 บาท 

 alt
      วันที่ 22 ตุลาคม 2554  ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
ร่วมประชุมวางแผน กับทีมผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองบิน 6  
ดอนเมือง  กทม.
 alt
     วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ทีมงานหน่วยกู้ชีพ รพ.ปทุมราชวงศา , รพ.หัวตะพาน ถ่ายภาพร่วม
กับทีมงานผู้บริหารของ สพฉ. , ผู้บังคับการกองบิน 6 ก่อนขึ้นเครื่องไปสนามบินอู่ตะเภา
alt
     วันที่ 22 ตุลาคม 2554 นพ.ชาตรี  เจริญชีวกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ , ผู้บังคับการกองบิน 6 ร่วมนำส่งผู้ป่วยไปยัง
สนามบินอู่ตะเภา เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุรี
 alt
     วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมคณะร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเครื่องบิน ซี 130 จากกองบิน 6 ไปยังสนามบิน
อู่ตะเภา เพื่อส่งต่อไปยัง  รพ. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุรี
alt
   วันที่ 22 ตุลาคม 2554 หน่วยกู้ชีพ รพ.ปทุมราชวงศารับคนไข้วิกฤตจาก รพ.นพรัตน์ราชธานี 
ลำเลียงขึ้นเครื่องบิน ซี 130 จากกองบิน 6 ไปยังสนามบินอู่ตะเภา เพื่อส่งต่อ 
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุรี
alt
      วันที่ 22 ตุลาคม 2554นพ.ชาตรี  เจริญชีวกุล  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  (สพฉ.) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมกู้ชีพจังหวัดอำนาจเจริญ
alt
     วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภัย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 alt
     วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลหัวตะพาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หัวตะพานเป็นผู้รับมอบ
alt
   วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ช่วยเหลือ ดูแลครอบครัวและทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 alt
     วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี  เยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
     วันที่ 6 ตุลาคม 2554ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี  ช่วยเหลือ ดูแลครอบครัวและทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ณ บ้านปลาค้าว อ.เมือง 
จ.อำนาจเจริญ
 alt
      วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนัก      
นายกรัฐมนตรี  มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภัย  ณ บ้านปลาค้าว
 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
alt
          วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยบ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 
 

 

Last Updated on Saturday, 29 October 2011 16:32
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249