top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 03 February 2010 21:25

ขอเชิญเจ้าหน้าที่อนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนเข้าร่วมอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICT-10-TM  และการให้รหัสยา  24 หลัก
  ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือเชิญเข้าอบรมฯ ได้ที่
 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ICD10.pdf)BOOKBOOK81 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249