top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


สรุปผลงานประจำปี 2554 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Wednesday, 09 November 2011 10:51

 

ขอให้ทุก คปสอ. จัดทำเอกสารผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD ภายในวันที่ 30 พย. 54 เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวบในภาพรวมของจังหวัดต่อไป.....งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Summary of result 54.pdf

Last Updated on Wednesday, 09 November 2011 15:36
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249