top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แบบฟอร์มจัดทำแผนและแบบรายงานงบ PP ปีงบประมาณ 2555 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 08 December 2011 15:42

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ใน สสจ.อำนาจเจริญ

        ด้วย สสจ.อำนาจเจริญ ขอส่งแบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน,แผนปฏิบัติการ และแบบรายงานผลการดำเนินงานงบ PP

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงาน/งานของท่าน ใช้ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/form & report PP_ 55.rar

 

Last Updated on Friday, 09 December 2011 11:22
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249