top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Wednesday, 14 December 2011 11:17

          ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียแก่ผู้รับบริการ พร้อมให้หน่วยบริการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555  

          ในการนี้ จึงให้โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 การจัดสรรระดับหน่วยบริการ 40%, การจัดสรรระดับเขต 30% และการจัดสรรระดับจังหวัด 20% จัดส่งข้อมูลการจัดทำแผนให้ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เพื่อจะได้รวบรวมและกลั่นกรองก่อนเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4545 1512-3 ต่อ 213

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. กำหนดการจัดสรรงบค่าเสื่อม

2. แจ้งจัดสรรงบค่าเสื่อม ปี 2555

3. การบริหารเงินค่าเสื่อม ปี 2555

4. รายละเอียด งบค่าเสื่อม ปี 2555 การจัดสรรระดับหน่วยบริการ 40%

5. แบบกรอกข้อมูล แผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี55

 

Last Updated on Wednesday, 14 December 2011 14:13
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249