top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


อำนาจเจริญติวเข้ม วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 14 December 2011 16:00

 

                วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดการอบรมวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายทวีศิลป์  อังคุระษี  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรให้เข้าใจแนวทางการจัดทำค่ายบำบัดในชุมชนให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่                 

              อนึ่ง ใน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลาการอบรม ๓ วัน(๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทีมสหวิชาชีพจากทุกอำเภอในจังหวัด ฯ รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี

alt

 

 

ข่าว : ภาพประกอบ นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 

Last Updated on Friday, 16 December 2011 09:07
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249